ටික ටික දාලා Win කරන්න!

Valid till
February 7, 2023
බල බල ඉන්නැතුව, අදම ඔයාගේ ටික ටික දාන FD එක Start කරන්න. ටික ටික දාලා 19.38%(වා.පො) පොලියක් ලබා ගන්න.
Terms & Conditions
  • Promo valid for accounts opening during 19th January to 7th February 2023.
  • Customers must pay their first installment before 7th February to be eligible.
  • Valid only for new goal based FD accounts.
  • Winners will be selected and informed within 5 working days of promo end date.
  • Winners will get Rs.5000 worth supermarket vouchers.
  • For any issue or discrepancy, please be advised that the final decision is made by the genie management.